ارتباط با بازرسی

کد پستی

۷۸۱۳۸-۹۳۹۹۵

دورنگار

۳۶۲۹۰۰۰۳

سامانه ارتباطی

تلفن تماس

۳۶۲۹۰۶۲۹