راهنمای مشترکین

راهنمای خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات ارتباطی

ثبت نام تلفن ازطریق دفاتر خدماتی در صورت مثبت بودن پاسخ بررسی امکانات در دفاتر خدمات ارتباطی به شرح ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
نحوه ثبت نام
  • مرحله اول : ۱-حضور متقاضی دردفتر پیشخوان با ارائه اصل کارت ملی ۲- تکمیل فرم بررسی امکانات فنی با درج کروکی و آدرس مورد تقاضا به همراه کدپستی مرحله دوم : ۱- درصورت دریافت sms پاسخ بررسی امکانات مثبت جهت واریزوجه وتکمیل پرونده به دفتر پیشخوان مربوطه مراجعه گردد. ۲-پرداخت مبلغ ۱۹۶۲۰۰۰۰ریال با احتساب ۱۰ % تخفیف بابت هزینه اتصال بصورت نقدی ویا پرداخت اقساطی به مبلغ ۱۱۸۰۰۰۰ریال نقد و مابقی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال که پس از دائری طی مدت ۳۶ ماه درصورتحساب مشترک منظور می گردد . به شماره حساب ۱۵۸۰۸۰۸۰۱۷ به نام شرکت مخابرات منطقه فارس قابل پرداخت در شعب بانک ملت ۳-تکمیل قرارداد تلفن ثابت ۴- پس از دائری و تعیین شماره به مشترک sms ارسال می گردد . مدت ثبت نام بعد از تحویل مدارک به پاسخگو ۱۵ دقیقه
تغییر نام تلفن ثابت به صورت مستقیم ( با حضور متعاملین )
  • ۱- حضور متعاملین ( خریدارو فروشنده ) درمحل دفتر پیشخوان ۲-ارائه اصل کارت ملی متعاملین ۳-پرداخت صورتحساب ( آخرین دوره ) ۴-تکمیل فرم نقل و انتقال تلفن
تغییر نام تلفن ثابت ( مالک متوفی ویا خریدار ملک)
  • ۱-حضور وراث یا وکیل آنان با ارائه حکم انحصار وراثت ۲-درصورت عدم حضوروراث ویا وکیل ، احدی از وراث می تواند با ارائه مدارک مستند (دال بر وارث بودن) نسبت به تغییر نام تعهدی تلفن اقدام نماید . ۳- مالکین ملک بر اساس مبایعه نامه ویاسند مالکیت رسمی می توانند نسبت به تغییرنام تعهدی تلفن اقدام نمایند . ۳-پرداخت صورتحساب آخرین دوره ۴- تکمیل فرم نقل وانتقال تلفن
تغییر مکان تلفن ثابت ( درمحدوده مرکز یا مرکز به مرکز )
۱- حضور مالک یاوکیل قانونی در دفتر پیشخوان ۲- تکمیل فرم بررسی امکانات تغییر مکان ۳- پرداخت صورتحساب آخرین دوره • درصورت وجود امکانات فنی درمحل درخواستی مشترک تغییر مکان تلفن میسر می باشد . • تغییر مکان شماره تلفن هایی که با مبلغ اضافه به صورت رند واگذارگردیده فقط درمحدوده همان مرکز میسر می باشد .