لیست پیام رسان های داخلی

آی گپ

سروش

بیسفون

جیک و پیک

لنزور

براساس مصوبه شماره ۲۶۵ تنظیم مقرارت ارتباطات مورخ ۹۸/۰۸/۱۴ تعرفه کاربر نهایی از پیام رسان های داخلی مجاز به میزان یک سوم سقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران نهایی تعیین شده است.