مدیر و مشاورین مخابرات منطقه فارس

مدیر مخابرات منطقه فارس

فرشید ایزدی

نام ونام خانوادگی : فرشید ایزدی
سمت : مدیر مخابرات منطقه فارس
سال تولد : ۱۳۵۲/۰۶/۰۶
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس برق و مخابرات
تاریخ استخدام : ۱۳۷۷/۱۰/۰۹
سمت ها تا کنون:
کارشناس نگهداری سوئیچ راه دور
رئیس مرکز سوئیچ راه دور مرودشت
رئیس مرکز سوئیچ بین الملل
مدیر نگهداری و پشتیبانی ارتباطات راه دور
رئیس اداره کنترل و مدیریت سیستم های مخابراتی
معاون نگهداری و پشتیبانی فنی شرکت مخابرات استان فارس
معاونت شبکه مخابرات منطقه فارس