نواحی و مراکز تلفنی شیراز

نواحی و مراکز تلفنی شیراز

شما می توانید از اینجا تلفن های مراکز و نواحی شیراز را دیده و استفاده کنید
مدیر مخابرات مرکز استان
  • تلفن : 36288888
    فاکس: 36269090
ناحیه یک مخابرات مرکز استان
  • تلفن: 32281234-32283333
  • فاکس: 32279090
ناحیه دو مخابرات مرکز استان
  • تلفن: 36249944-36240020
  • فاکس: 36239090
font-family: 'yekan';