کد های خدماتی تلفن ثابت

مشتریان گرامی: جهت تماس با قسمت های مختلف مخابرات منطقه فارس می توانید با کدهای ذیل تماس حاصل فرمایید.

۲۰۲۰ پاسخگویی به مشتریان خانگی و FTTH
۲۰۲۱ انتقادات، شکایات، اطلاعات و ارتباطات مردمی
۲۰۱۰ پاسخگویی به مشتریان تجاری (متمرکز در مخابرات ایران)
۲۰۰۰ خدمات مربوط به پرداخت
۲۰۱۱۷ خرابی تلفن
۱۱۸ اطلاعات تلفن