انتصاب سرپرست جدید اداره مخابرات شهرستان پاسارگاد

font-family: 'yekan';