برگزاری مراسم جشن تجلیل از بازنشستگان شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';