مدیر جدید امور اداری و منابع انسانی شرکت مخابرات استان فارس معرفی گردید

font-family: 'yekan';