پایان اعتبار کارت های تلفن همگانی ۲۰ هزار ریالی تا پایان سال ۱۳۹۴

font-family: 'yekan';