دکتر زارعیان : برقراری یک خط تلفن ثابت، ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد

font-family: 'yekan';