اجرای مانور قطعی برق، پشتیبیانی ،تغذیه و نیرو در شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';