برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران ارشد شرکت های مخابرات استان فارس و استان تهران

font-family: 'yekan';