کمسیون فنی شرکت مخابرات استان فارس برگزار شد .

font-family: 'yekan';