وب سایت جدید شرکت مخابرات استان فارس رونمایی شد.

font-family: 'yekan';