قدر دانی معاون مالی شرکت مخابرات ایران از عضو هیئت مدیره و اعضاء کمیته تضمین و شناسایی درآمد شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';