بازدید مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس از بیمارستان موقوفه نمازی

font-family: 'yekan';