مهندس خرمی به ریاست اداره مخابرات شهرستان سروستان منصوب گردید

font-family: 'yekan';