با حضور دکتر سیدهاشمی، آیین افتتاح پروژه NGN/IMS و ویدئو کنفرانس یکپارچه کشور در تبریز آغاز شد

font-family: 'yekan';