حسن غلامدوست به عنوان معاون مالی پشتیبانی شرکت مخابرات استان فارس منصوب گردید.

font-family: 'yekan';