مهندس متاله به عنوان سرپرست اداره پشتیبانی عملیات و سامانه های سازمانی شرکت مخابرات استان فارس منصوب شد.

font-family: 'yekan';