شرکت مخابرات استان فارس مورد ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی قرار گرفت.

font-family: 'yekan';