عیادت مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس با دو تن از همکاران بیمار در منزل ایشان

font-family: 'yekan';