مهندس فریبرز رضایی به سمت رئیس اداره نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال شرکت مخابرات استان فارس منصوب شد.

font-family: 'yekan';