احتمال قطعی و اختلال در خطوط تلفن همراه شهرستانهای آباده و سعادت شهر

font-family: 'yekan';