وزارت ارتباطات میزان پاسخگویی اپراتورها را اعلام کرد؛ مخابرات و همراه اول در صدر

font-family: 'yekan';