برگزاری جلسه کمیسیون فنی شهرستان ها در شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';