مهندس روزگار در جلسه کمیسیون فنی شهرستان ها: امسال سال فرصت و تهدید برای مخابرات می باشد

font-family: 'yekan';