تقدیر از مراکز و اداره مخابرات شهرستان های برتر شرکت مخابرات استان فارس در جلسه کمیسیون فنی

font-family: 'yekan';