شطرنج باز مخابراتی، رقیبانش را کیش و مات کرد و راهی مسابقات آسیایی شد

font-family: 'yekan';