برگزاری همایش آموزشی ترابرد پذیری و تقدیر دفاتر خدمات ارتباطی برتر در شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';