کاروان عاشقان ولایت شرکت مخابرات استان فارس به مرقد امام (ره) اعزام شدند

font-family: 'yekan';