برگزاری دوره ارزیابی مدیران در راستای برنامه مدیریت استعداد ها در شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';