انتصاب مهندس همتی به سمت مسئول کمیته راهبردی تضمین درآمد استان های کرمان، هرمزگان و خوزستان

font-family: 'yekan';