دکتر واعظی: تعرفه تلفن ثابت ۱۵ ریال افزایش یافت

font-family: 'yekan';