حضور پر شور کارکنان شرکت مخابرات استان فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس

font-family: 'yekan';