آیا شخص غیرمجازی به مودم شما متصل است؟

font-family: 'yekan';