پاسخ شرکت مخابرات ایران به اظهارات آقای سبحانی فر، نماینده محترم مجلس

font-family: 'yekan';