توضیحات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به گزارش منتشر شده در سایت تابناک

font-family: 'yekan';