آیدا کمالیان افتخارخانواده شرکت مخابرات استان فارس ، موفق به حضور در بزرگترین کنفرانس علوم شناختی دنیا گردید

font-family: 'yekan';