دکتر سراییان: برنامه تحول و توسعه شرکت مخابرات ایران، ۲۷ مردادماه رونمایی می‌شود

font-family: 'yekan';