دکترسرائیان در دیدار با پرسنل شرکت مخابرات استان فارس: بزرگ ترین سرمایه شرکت مخابرات ایران که منشا رشد و بالندگی این شرکت گردیده، سرمایه انسانی است

font-family: 'yekan';