مهندس روزگار : استان فارس علاوه برتوانمندی های گردشگری، صنعتی و پزشکی باید توانمندی مخابراتی نیز داشته باشد

font-family: 'yekan';