حضور دکتر زارعیان، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان فارس

font-family: 'yekan';