برگزاری اولین همایش تضمین درآمد شرکت های مخابرات استان های جنوب کشور در استان فارس

font-family: 'yekan';