همزمان با هفته دولت، ۶ هزارو۷۰۰ پروژه مخابراتی در سراسر کشور به بهره برداری می رسد

font-family: 'yekan';