مهندس علی اطمینان، مدیر مخابرات مرکز استان، به عنوان مدیر برتر شهرستان شیراز انتخاب شد

font-family: 'yekan';