معاون اول رئیس جمهور : شبکه ملی اطلاعات، پیش نیاز دسترسی آسان و امن به اطلاعات است

font-family: 'yekan';