مهندس روزگار در نخستین جلسه کمیته نظام پیشنهادات: کمیته نظام پیشنهادات در سال جاری آماده پذیرش پیشنهادات همه کارکنان شرکت اعم از رسمی و خصوصی می باشد.

font-family: 'yekan';