برگزاری اولین جلسه کمیسیون فنی منطقه ای شهرستان های شمال فارس در شهرستان مرودشت

font-family: 'yekan';